Aktivisme og tilpasning


Bo Lidegaard, Danmark i krig, Aarhus Universitetsforlag, 100 sider, 100 kronerMindesten i Ballonparken på Amager
for de  faldne ved træfningen 
29. aug. 1943
Eget foto.
Bo Lidegaard giver i denne bog en fortættet – for nu ikke at sige summarisk – fremstilling af det danske militære engagement uden for landets grænser fra Murens fald til i dag. Det begyndte forsigtigt med udsendelsen i efteråret 1990 af korvetten Olfert Fischer til Den første Golfkrig. Der var tale om en helhjertet opbakning til den af USA ledede alliance, der have til hensigt at bringe den irakiske besættelse af Kuwait til ophør. Der var dog ikke givet mandat til, at korvetten kunne deltage i direkte kamphandlinger. Lidegaard mener alligevel, at der var tale om et klart brud med hidtidig dansk tradition for at støtte internationale operationer med andet end militære midler: ”Selv med klare rammer var udsendelsen af en dansk korvet til deltagelse i en angrebskrig i fjerne lande en svær beslutning i et land, der i 125 år ikke havde deltaget i skarpe krigsindsatser.” Her overser Lidegaard tydeligvis, at danske soldater kæmpede og faldt i militære sammenstød under Besættelsen. Det husker han til gengæld i beskrivelsen af placeringen af danske tropper i Helmandprovinsen i Afghanistan godt ti år senere: ”Danske styrker var for første gang siden Danmarks besættelse involveret i aktive krigshandlinger.” Glemt er så til gengæld de foregående kapitler, hvor han gennemgår indsatsen på Balkan, herunder den legendariske ”Operation Bøllebank” i Bosnien i 1994, som han endda beskriver som et regulært slag. På den måde kan man godt se, at det er gået lidt for stærkt for Lidegaard med at skrive denne bog. 
På den anden side er den også skrevet i et format, hvor der males med den brede pensel, og hvor konklusionerne skal tegnes klart. I den genre er Lidegaard som meriteret historiker, øvet polemiker og velskrivende essayist på hjemmebane. 
Han hæfter sig ved ”Operation Bøllebank” som den begivenhed, der for alvor ændrede danskernes holdninger til militære løsninger:
”Slaget blev et vendepunkt i synet på forsvaret, som fra 1994 blev ombølget af en respekt, det ikke havde nydt siden 1864. Det virkede, som om den kollektive skam efter den forsmædelige besættelse den 9. april 1940 omsider blev vasket væk, og Danmark igen kunne være sig selv bekendt, også i uniform.”
Lidegaard tegner flere linjer i udviklingen. For det første er der som nævnt ændringen i den almindelige opfattelse af krig som sådan. Danskerne er væsentlig mere positivt indstillede over for at lade danske soldater gå i krig end tidligere. For det andet ser han en overordnet linje af kontinuitet, som egentlig går helt tilbage til Danmarks indtræden i NATO, og som handler om, at Danmark hele tiden har set sine sikkerhedsinteresser bedst plejet ved at optræde som USA's loyale allierede. Denne loyalitet har haft sine konjunkturer. Lidegaard hører til dem, der mener, at fodnotepolitikken i 1980erne lå inden for de udsving, som må forventes at optræde blandt alliancepartnere. For det tredje er der tale om eskalation fra det beskedne og defensive i Den første Golfkrig over en ”mere robust krigsdeltagelse” i Bosnien til betydelige tab i Afghanistan og en egentlig førende rolle i nedkæmpelsen af Gadaffi i Libyen.
Endelig er der sket en ændring i krigenes begrundelse eller retfærdiggørelse. I denne del af analysen træder Lidegaard også ud af rollen som historiker og giver sin egen holdning tydeligst til kende. Det skal også ses i lyset af, at han selv som embedsmand i sin tid var rådgiver for en af de helt centrale aktører, Anders Fogh Rasmussen i dennes tid som statsminister. Indtil årtusindskiftet var dansk udenrigspolitik bundet fastere til forestillingen om en international retsorden og folkeretten. Jo mere man kan forpligte andre til at overholde disse principper, desto bedre garantier kan der stilles for et lille land som Danmark. FN er en vigtig institution for dette spor, hvad EU også kunne have været, hvis ikke Danmark havde stillet sig uden for den militære del af dette samarbejde. FN-sporet blev allerede forladt af den socialdemokratiske regering i 1998 med flyforbuddet i Irak og året efter med bombningen af Serbien. Men det var Anders Fogh Rasmussen, der med en politisk tolkning af Besættelsestiden og Den kolde Krig ændrede legitimeringsgrundlaget ved at gøre den aktive krigsdeltagelse til en postering i et moralsk regnskab, der føres over generationer. Fogh Rasmussen fortolkede historien således, at Danmark nu skulle kompensere for det underskud på ”frihedskontoen”, som vi havde oparbejdet ved passivitet og svaghed i fortiden. 
Med Fogh Rasmussens begrundelse for at gå i krig er det også blevet lettere at betegne indsatsen som en succés, for da bliver loyaliteten mod USA et formål i sig selv, et formål, der så at sige opfyldes i det øjeblik man træder ind i krigen. Lidegaard derimod ser alliancen med USA og krigsindsatsen som et middel til at opnå fred, stabilitet og sikkerhed. Hans konklusion bliver derfor afhængig af krigenes udfald og konsekvenser, og den er følgelig overvejende nedslående. Indsatsen på Balkan betragter han som godkendt uden at være prangende, fordi der er opnået en del i retning af stabilitet og fred. Værre står det til med Afghanistan, Irak og Libyen, hvor der hersker forskellige grader af borgerkrig og destabilisering som et direkte og indirekte resultat af angrebskrige, hvor Danmark har deltaget. Krigene har ikke ”bidraget til at styrke Danmarks sikkerhed ved at svække international terrorisme og islamisk fundamentalisme”, snarere tværtimod, lyder Lidegaards konklusion.
(Kristeligt Dagblad 6. marts 2018. Redaktionen havde valgt en anden rubrik.)

Rusland og Vesten


Marie Krarup og Matthew dal Santo

Ny Kold Krig. Marie Krarup taler med 17 eksperter fra øst og vest

Forlaget Hovedland, 367 sider, 300 kroner

I koldkrigsforskningen er der flere skoledannelser. Der er de såkaldte traditionalister, der mener, at Den kolde Krig skyldtes sovjetrussisk, kommunistisk aggression. De såkaldte revisionister peger derimod på, at Sovjetunionen efter 2. Verdenskrig var en svag magt, der var trængt i defensiven af et stadig stærkere USA. Endelig er der selvfølgelig alle varianter af midterpositioner, der angiver et større eller mindre kompleks af årsager til Den kolde Krigs udbrud og udvikling. Hvis man antager, at vi er godt på vej ind i en ny kold krig mellem Vesten og Rusland, hvad der mere end antydes ved valget af titel til denne bog, er det interessant at iagttage, hvordan forståelsen af denne nye konflikt fordeler sig i tilsvarende skoler. Nogle af den første kolde krigs revisionister har overført denne analytiske tilgang til den nye kolde krig. Marie Krarup derimod - en udpræget traditionalist, hvad angår den gamle kolde krig - indtager en lige så klar revisionistisk holdning til Rusland i dag. Langt de fleste danske politikere er i spørgsmålet om Danmarks forhold til Rusland traditionalister. Krarup må finde sine meningsfæller to helt forskellige steder, nemlig blandt sit eget partis nationalister og de gamle Moskva-apologeter på den ydre venstrefløj.

Forlaget giver den ikke for lidt i det ledsagende pressemateriale: ”I Folketinget er der omtrent kun en politiker, der ikke lader sig kujonere, men ser rationelt og fornuftigt på relationerne mellem Vesten og Rusland.” Det er afgjort at give Krarup for megen ære. Hendes syn på sagen er ikke drevet af rationalitet, men af ideologi. Hun ser først og fremmest det moderne Rusland som repræsentant for nationalismen som politisk og statsretligt princip og som allieret i kampen mod ”islamisk terror”, som hun skriver i forordet.

Man skal da heller ikke læse bogen for Krarups eget bidrag, der er forglemmeligt. Til gengæld er det prisværdigt, at hun og bogens redaktør, Matthew dal Santo, har ladet mange forskellige røster komme til orde om forholdet mellem Vesten og Rusland. Her er det vigtigt at fremhæve betydningen af den argumentation, der fremlægges af Krarups egne meningsfæller, ikke fordi man skal tilslutte sig den, men fordi man skal lytte. Grunden er, at den argumentation har været retningsgivende for russisk politik, siden Putin kom til magten, og uanset, hvordan man vurderer den politik, er det en fejl ikke at sætte sig ind i rationalet bag den.

Andrew Monaghan peger på netop dette forhold. Han siger i bogen, at når vi bliver overraskede over russiske handlinger, skyldes det mangel på opmærksomhed, ikke russisk vilkårlighed eller uforudsigelighed. Det vil sige, at vi ikke nødvendigvis skal forstå det russiske rationale som rationelt, men at der dog er en identificerbar følgerigtighed i tankegangen.

Det springende punkt for den eskalerede konflikt mellem Rusland og Vesten er Ruslands anneksion af Krim i 2014. Den bliver fra vestlig side udlagt som en udvidelse af russisk territorium i strid med indgåede traktater og folkeretlige principper. Russerne derimod betragter det som en genforening med et stykke land, der nationalt er russisk. På den anden side er russerne ikke parate til at føre dette argument igennem, for den væbnede konflikt i det østlige Ukraine definerer de som en ukrainsk borgerkrig, ikke som et russisk forsøg på at fravriste Ukraine et område, der i overvejende grad er etnisk russisk. Den åbenlyse russiske støtte til de østukrainske oprørere taler imidlertid sit eget sprog.

I Vesten reagerer vi med at være bekymrede for andre dele af den gamle Sovjetunion, hvor der findes store russiske mindretal, og disse nye stater reagerer f.eks. ved at søge optagelse i NATO. Derfor er der deployeret danske tropper i de baltiske randstater i dag. Det er frygten, at de bliver et nyt Ukraine. Spørgsmålet er hvor velbegrundet den frygt er?

På samme måde som den første kolde krig var en funktion af den konflikt, der gik forud, nemlig 2. Verdenskrig, er den nye kolde krig en funktion af Den kolde Krig og ikke mindst dens institutioner. Forholdet er imidlertid asymmetrisk, idet institutionerne i vest er bevaret, EU og NATO, mens Sovjetunionen og Warszawapagten ikke længere findes. Rusland bebrejder EU og NATO, at vi fortsætter en aggressiv koldkrigstænkning. Det er helt karakteristisk, at Krarups meningsfæller – udtalt hos bl.a. Dmitrij Babitj – betragter Rusland som et land under belejring, som et land, der udkæmper en retfærdig forsvarskrig, åndeligt og militært.

Andre peger på, at konfliktens årsag skal findes i to helt forskellige måder at tænke stat og suverænitet på. Det hænger igen sammen med, hvad der opfattes som Vladimir Putins mål. Det er almindeligt i Vesten at opfatte Putins udenrigspolitik som ekspansiv. Stort set ingen af de 17, som Krarup har talt med, støtter denne teori. Antagelsen ligger jo ellers på den åbne hånd, når man tænker på Krim. Pavel Felgenhauer ser russisk udenrigspolitik som en funktion af belejringsmentaliteten understøttet af en uheldssvanger dynamik mellem det militær-industrielle kompleks og Kreml. Rationalet er beskyttelsen af den russiske stat og midlet er en udvidet og fremskudt forsvarsring om det enorme rige. Derfor er nabostaterne defineret som russisk interessesfære. Den russiske flådebase i Sevastopol er inden for denne logik umistelig, og derfor måtte Krim sikres mod ukrainsk aggression. Det er en helt anden tolkning af situationen end den nationalistiske. Set fra Moskva må de omgivende stater fastholdes i en finlandisering, altså formelt som suveræne stater, men i et sikkerhedspolitisk afhængighedsforhold af Moskva.

Overfor dette står principperne bag EU og især NATO. Umiddelbart kan de også betragtes som imperier i en traktatlig klædedragt, men der er tale om empire by invitation. Man er medlem, fordi det giver fordele. Især NATO’s musketered, altså at et angreb på et land anses som et angreb på alle, adskiller sig fra Ruslands opfattelse, fordi NATO bygger på princippet om hver medlemsstats suveræne ukrænkelighed. For Rusland er en klientstat et middel til egen sikkerhed. For NATO-medlemmerne er NATO et middel til alles sikkerhed – så længe også USA tilslutter sig dette princip. Det er de små landes garanti, og derfor er vi også i Danmark så chokerede over Donald Trump, der har sået tvivl om musketereden, som Mette Skak bemærker.

Det grundlæggende fortjenstfulde ved denne bog er, at Marie Krarup stiller to spørgsmål til hver af sine 17 samtalepartnere i henholdsvis begyndelsen og afslutningen af hvert interview, nemlig hvad er årsagen til konflikten mellem Vesten og Rusland og hvad kan vi gøre for at løse denne konflikt? Formålet med bogen er altså ikke at fordele skyld, men at finde løsninger. Løfterigt er det, at ingen udelukker muligheden af og slet ikke ønsket om en forsoning. Hvordan den skal tilvejebringes, hersker der imidlertid ingen enighed om. De fleste er dog enige om, at Rusland hører hjemme i et europæisk værdifællesskab – hvordan man nu end definerer det.

Det kan synes som om Rusland er kravlet op i et træ, som det har svært ved at finde ned ad. Der er et betydeligt misforhold mellem Ruslands reelle økonomiske og militære magt og Moskvas ønske om fortsat at blive betragtet som en stormagt. Moskva udtrykker en stolthed, som man i Vesten er tvunget til at tage alvorlig, selv om den er slet underbygget. At landet geografisk strækker sig over 11 tidszoner gør naturligvis indtryk, men reelt betyder det bare, at der er virkelig, virkelig langt fra Kaliningrad til Kamtjatka, og at det er et problem, ikke mindst for Moskva. Det handler også om grundlæggende faktorer som økonomi og styrkeforhold. Selv et NATO uden USA er militært mange gange stærkere end Rusland. Økonomisk er Rusland målt i forhold til EU en dværg. Men Rusland har dog stadig magten til at undertrykke nabolandenes ønske om selv at vælge retning. Det sker ud fra et forståeligt ønske om at sikre Ruslands suverænitet og integritet. Om Rusland kan man jo sige, at det antagelig bliver liggende, hvor det er. Spørgsmålet er, hvordan man respekterer dette ønske uden at krænke andre landes legitime krav på at få samme ønske opfyldt.

(Kristeligt Dagblad den 2. marts 2018. Avisen valgte en anden rubrik.)

Gensyn med en skelsættende bestseller


Arne Hardis, Den kætterske socialdemokrat. Jørgen S. Dich og den herskende klasse, Gyldendal.

Jørgen S. Dichs bog ”Den herskende klasse. En kritisk analyse af social udbytning og midlerne imod den.” blev flået ned fra boghandlernes hylder i efteråret 1973. Ud fra titlen alene kunne man tro, at der var tale om en metervare hentet fra tidens forråd af marxistiske samfundsanalyser. Det er heller ikke helt forkert. ”Den halvt marxistiske analyse”, som Kristeligt Dagblads anmelder, Per Salomonsen, kaldte bogen, tog udgangspunkt i den klassiske marxistiske opfattelse af ideologier som blotte overbygninger til en materiel virkelighed: fordækte klasseinteresser. Men Dich trak ikke klasseskellet mellem kapital og arbejder. De seneste 150 år har den herskende klasse været den, der har haft statsmagten, og den er blevet brugt til at skaffe sig selv privilegier, mente Dich.

Dichs forklaring var psykologisk: ”Ingen mennesker er interesseret i at leve i en konfliktsituation. Man ønsker ikke at opleve en modsætning imellem elementære menneskelige følelser som samvittighed, medfølelse osv. og de økonomiske interesser. For meget samvittighed kunne hæmme den økonomiske udfoldelse og dermed stride imod de dertil knyttede interesser. Men her kommer ideologien til hjælp. Den vil idealisere den økonomiske interesse ved at give den enten en højere moralsk, national eller anden ædel begrundelse, der gør, at de egoistiske interesser, i sidste instans står i et højere formåls tjeneste.”

For så vidt kunne denne analyse være rettet mod en hvilken som helst ideologi, men Dich rettede i høj grad skytset mod sine egne, og det på to måder. For det første kritiserede han som socialdemokrat socialdemokratisk velfærdspolitik, og for det andet mente han som offentlig ansat, at den herskende klasse i 1973 var de offentlige ansatte, der brugte deres stilling og status til at sikre egne interesser ved at kræve mere i løn og lempeligere arbejdsvilkår og dermed skabe behov for endnu flere offentligt ansatte. Dich var fuldstændig nådesløs mod alt fra småbørnspædagoger til universitetsansatte. Han syntes, at der var alt for mange pædagoger i børnehaverne, og at der blev forsket i alt for meget ligegyldigt på universiteterne.

I sin bog om Jørgen S. Dich (1901-1975) tager Arne Hardis udgangspunkt i den voldsomme debat, som Dichs bog forårsagede i 1973, og han prøver at efterspore, hvordan der af en ung mand med kommunistiske sympatier, en embedsmand i den spæde velfærdsstats tjeneste, en socialdemokratisk professor kunne blive en så vitriolsk kritiker af det, som han selv havde været med til at bygge op og blev en del af?

Jørgen Dich var sportsmand som ung, langdistanceroer. Sammen med P. Munchs søn, Ebbe, og Otto Melchior, som Hardis biograferede i sin forrige bog, roede han i 1926 fra København til Novgorod, en pilgrimstur til det unge Sovjetunionen. I 1930erne udtalte han sin beundring for Gunnar og Alva Myrdals befolkningspolitiske ingeniørkunst. Dich var systemets mand, og så dog ikke helt. Hardis har kun enkelte faste punkter at navigere efter, når han skal karakterisere Dichs stilling under krigen, da han var kontorchef i socialministeriet med en diffusionsåben holdning til modstandsbevægelsen.

Dich søgte en akademisk karriere, antagelig for at vinde sig en lidt mere uafhængig position, og han fik i 1950 et professorat i økonomi på Aarhus Universitet. Fra den platform markerede han sig som modstander af dansk medlemskab af NATO og af EF, men som erklæret socialdemokrat. Ungdommens flirt med Moskva glemte han. Til gengæld finder Hardis i professorgerningen spor af de synspunkter, som han siden samlede i ”Den herskende klasse”.

Bogens gennemslagskraft var et spørgsmål om timing. Samtidig med sin pensionering i 1971 offentliggjorde Dich en kronik i Politiken, hvis pointer var de samme som bogens. Reaktionerne var få. I efteråret 1973 var situationen en helt anden. Yom Kippur-krigen udløste oliekrisen. Den unge Bertel Haarder udgav bogen ”Statskollektivisme og spildproduktion” med en for tiden karakteristisk omstændelig undertitel ”om årsagerne til overforbruget, skatteplyndringen, institutionernes tyranni og det tiltagende misbrug af vores ressourcer”.

”De gode tider var løbet tør for energi”, som Hardis skriver. Trækkraften var røget og velfærdsstaten trukket ind i nødsporet. I november kom Dichs bog, og i december bragte jordskredsvalget ”fem helt nye eller fra det parlamentariske dødsrige genopstandne partier på Tinge.” Danmark var netop blevet medlem af EF, og takket være ikke mindst indførelsen af kildeskatten i 1970 var personskatten på tre år godt og vel fordoblet. Departementschef i Budgetdepartementet (Finansministeriet) Erik Ib Schmidt ledte allerede efter en nødbremse. Men det var Dich der brød barrieren til offentligheden.

Anmelderne kunne se, at de stod med en vigtig bog, som de fleste imidlertid også valgte at holde ude i strakt arm. ”Provokerende, indsigtsfuld, elegant og overfladisk flot i en underholdende og anfægtende blanding”, skrev Salomonsen her i avisen. Det var indlysende at sammenligne Dichs noget overlegne kritik af statsapparatets vækst og vælde med Glistrups poujadisme, som Dich kaldte den med henvisning til en diffus bevægelse af skattenægtere, kværulanter og tjenestemandshadere i 1950ernes Frankrig. Dich blev tilsyneladende selv lidt forskrækket over, hvem han pludselig blev sat i bås med. Han var reformist, ikke tilhænger af Glistrups nulstatsløsning.

Jørgen Dich var ganske vist ingen Glistrup, men stadig ubekvem for de fleste. Han kunne afskrives som en arrogant provokatør, og det blev han. Hans humor er ikke lun som hos C. Northcote Parkinson, der 20 år tidligere havde skrevet sit essay om bureaukratiers tendens til vækst. Dich var mere sarkastisk, uforsonlig om man vil - sådan som pensionister, der er sat uden for indflydelse, kan blive det. Hans pointer har imidlertid stået og rumsteret i skiftende regeringers baglokaler, siden de blev fremsat. Ikke overraskende blev de hentet frem og stillet til skue af Henning Fonsmark i hans indflydelsesrige ”Historien om den danske utopi” fra 1990, og ”Den herskende klasse” blev genudgivet forrige år med forord af Martin Ågerup fra CEPOS. Dich er nærmest blevet husprofet for Liberal Alliance, der i dag står som forkyndere af et budskab, der er født af en indre opposition i Socialdemokratiet. For dem er der uden tvivl tale om et politisk kinderæg. Hvis man skal identificere et ærinde i Hardis’ bog, er det, at Dichs spørgsmål er for vigtige til, at et enkelt parti kan udtage patent på diskussionen.

Arne Hardis har ikke – som han har gjort det før og kunne have gjort - skrevet en klassisk biografi, der kommer hele vejen rundt om sin hovedperson. Han tillader sig faktisk at være lidt uinteresseret i Dichs privatliv. I den forstand vil bogen måske skuffe nogle af Hardis’ læsere. Ikke desto mindre er det en vigtig bog. Den er en idépolitisk undersøgelse, der anvender en historisk-biografisk fremgangsmåde. Ved at sætte ”Den herskende klasse” og dens forfatter ind i en historisk kontekst er det lykkedes Hardis at kvalificere de spørgsmål, som Dich stillede. Dich fandt ingen løsning, og bogen foregiver heller ikke at være klogere end sin hovedperson. Den tilvejebringer et intelligent grundlag for at føre den diskussion videre, som Jørgen S. Dich rejste i 1973. Det er ikke så lidt.

(Kristeligt Dagblad 6. feb. 2018)

Uprætentiøs Churchill-biografi


Jan Hedegaard, En lille bog om Churchill. Kriger, kunstner, statsmand,Lindhardt og Ringhof, 288 sider, 199 kroner

Winston S. Churchill (1874-1965) kom af en højadelig familie, men sin egen virketrang tilskrev han arven fra moderen, der var datter af en amerikansk rigmand. Han søgte en militær karriere af eventyrlyst, men levede konsekvent over evne og måtte supplere sine indtægter med de honorarer, som han høstede takket være sin mere end glimrende pen. Det var i den anledning han tilføjede det mellemstillede S. i sit navn for ikke at blive forvekslet med en amerikansk forfatter ved navn Winston Churchill.

Churchills eventyr som officer i de krige, som briterne udkæmpede i det udstrakte kolonirige omkring forrige århundredeskifte, og ikke mindst hans evne til at nedfælde beretninger om dem som krigskorrespondent for hjemlige aviser banede vejen for en politisk karriere. Han var marineminister under 1. Verdenskrig og stod derfor med ansvaret for det mislykkede forsøg på at kontrollere indsejlingen til Sortehavet, den forgæves landgang på Gallipoli.

Vigtigst er dog hans tid som premierminister fra maj 1940, da Storbritannien stod helt alene i kampen mod Nazityskland, som skildres i biograffilmen The Darkest Hour, der netop har haft premiere. Selv om Storbritannien var ekstremt presset militært, ønskede Churchill i modsætning til andre i sin regering ikke at forhandle fred med Tyskland, og han blev også internationalt et symbol på viljen til modstand. Tænk blot på Churchill-klubben i Aalborg, en af de første organiserede, danske modstandsgrupper under besættelsen. Med det V-tegn, som han dannede med pege- og langefinger, gav han de allierede et genkendeligt varemærke og et håb (V = victory) på tværs af alliancens sproglige barrierer. Selv om Storbritannien endte med at være juniorpartner i den alliance, der nedkæmpede Nazityskland, betragtes Churchill stadig af de fleste danskere som Hitlers væsentligste modstander.

I 1950 kom den da 75-årige Churchill til København, og han blev kørt i triumftog gennem Strøget i København i en åben vogn, og han hilste de mange tusinde tilskuere med sit karakteristiske håndtegn. Da unge venstreorienterede demonstranter udfoldede et banner med ordene ”You are not wanted, mr. Churchill” bragte det de danske værter i forlegenhed. Churchills replik var karakteristisk for hans takt og vid: ”Den dag, kommunister byder mig velkommen, vil jeg synes, at jeg har levet mit liv forgæves.” Han var dog ikke mere anti-kommunist end at sejren i verdenskrigen var bygget på en alliance med Stalin. Som personlighed var han en fascinerende blanding af principfasthed og pragmatisme, af indædt kampvilje og uhøjtidelig forsonlighed. Det kommer meget fint frem i de mange citater, som Hedegaard fremdrager, høstet fra den citatsamling, som han selv udgav for et par år siden.

Markedet er fyldt af store, videnskabelige Churchill-biografier, hvoraf mange er oversat til dansk, og en enkelt af dem er også skrevet af en dansker, Jørgen Sevaldsen. Jan Hedegaard forholder sig ikke til de tolkninger og analyser, som anlægges i den videnskabelige litteratur. Hans ærinde er mere at give en kortfattet præsentation af Churchills liv og virke set fra en beundrers synsvinkel. Hvis man kan godtage det som forudsætning, er der munter læsning i vente. Hedegaard er en uprætentiøs og elegant fortæller. Bogen er skrevet i pagt med den tørre humor, som hovedpersonen selv udviste, når han skulle kommentere verdens gang og sin egen rolle i den.

(Kristeligt Dagblad 5. feb. 2018)

Redaktionelt manifest


Lea Korsgaard, Den der råber lyver, Zetland, 91 sider, gratis

Korsgaards anliggende er den offentlige samtales velbefindende. Den er inficeret af løgn. Korsgaard peger på tre årsager: For det første de nye medier, der gør at oplysninger, synspunkter og nyheder spreder sig med lynets hast uden om de gamle nyhedsmediers systemer og undergraver deres forretningsmodeller. For det andet er det 20. århundredes opgør med undertrykkende autoriteter slået om i foragt for enhver autoritet, og dermed har også sandheden mistet sin privilegerede status. ”For det tredje har den offentlige debat for længe været frakoblet den virkelighed, som har udhulet store dele af den vestlige middelklasses tro på en bedre fremtid.”

En af journalistikkens helte var og er Nils Ufer, hvis ideal om den nøgne journalist fremhæver nødvendigheden af at referere nyhederne uden tillæg af egne synspunkter, vurderinger, sympatier eller fortolkninger. Det var et gyldigt ideal, mener Korsgaard, dengang aviserne i kraft af telegraf, trykkeri og avisbude var koblet på en nyhedsfødekæde, der gjorde, at det var dem, der forsynede verden med nyheder. Problemet er, mener Korsgaard, at aviserne og de øvrige etablerede medier fortsætter med at opføre sig som om det er dem, der forsyner os med nyheder. Det er det ikke.

Korsgaard giver ifølge bogens bagside ”syv gode råd til, hvordan vi som mediebrugere kan hjælpe journalistikken på vej, bekæmpe misinformation og bygge en levende samfundsdebat på et fundament af kendsgerninger”, lover bagsideteksten. Rådene er som følger:

1) ”Sæt. Tempoet. Ned.” Gør langsomheden til en dyd, giv tid til at lade historien komme til sin ret. Når man ikke kan konkurrere på hastighed, må man gøre det på kvalitet.

2) ”Opsøg kloge mænd og koner.” Journalister skal ikke være nøgne, men klædt på til opgaven. Journalister skal ikke være forudsætningsløse, men både vide og mene noget om tingene.

3) ”Husk, at ikke alle sager har to sider.” Korsgaard gør op med den forestilling, at en sag er behandlet redaktionelt objektivt, hvis bare man har spurgt en, der er for, og en, der er imod. Hendes eksempel er spørgsmålet om HPV-vaccinen. Den virker.

4) ”Led efter sammenhænge.” Kendsgerninger alene gør det ikke. De skal sættes ind i deres sammenhæng.


5) ”Bidrag ikke til kommentatorernes banalisering af politik.” Mens den nøgne journalist er uafhængig af synspunkter, er de kommentatorer, der fylder stadig mere i mediebilledet, endnu mere uønskede, fordi de ikke engang er forpligtet af kendsgerninger.

6) ”Bevar håbet.” Medierne fokuserer på alt det, der går galt. Korsgaard minder os om, at vores liv sammen er ”fyldt med muligheder. Vores liv sammen er smukt.”

7) ”Stop efterspørgslen på løgnen.” Rådet er dobbeltrettet. For det første handler det om ikke kun at opsøge det, der bekræfter ens egne holdninger og synspunkter, men opsøge forskelligheden – og lade være med at råbe ad den. For det andet handler det om også at lukke døren til sit værelse og være i fred, altså undlade at være på.

Det er syv glimrende råd, som Korsgaard giver. Men hvem er egentlig målgruppen? Formelt er de som nævnt rettet til mediebrugerne, herunder ikke mindst den skolesøgende ungdom, må man formode. Den skal vaccineres mod fake news. Det er antagelig dette ædle formål, der har fået stærke sponsorer – bl.a. Egmont, biblioteksforeningen og TrygFonden - til at støtte Korsgaards bog. Reelt er det kun det sidste råd, der handler om medieforbrug. De øvrige handler langt mere om medieproduktion. Som sådan er der tale om et mediepolitisk eller måske snarere et redaktionelt manifest. Det er et glimrende manifest, som de fleste kan skrive under på. Det har mange vel også allerede gjort. Der er vist ikke den papiravis, der ikke lover ’fordybelse’, ’sammenhæng’, ’perspektiv’ eller ’indblik’. Det er denne langsomhed, som også Korsgaards firma Zetland forsøger at omsætte til en ny platform i konkurrence med de gamle og nye medier. På den måde kan denne lille bog også læses som en udvidet reklame for Korsgaards egen butik. Det underforståede, ottende råd lyder: ”Læs Zetland”.

(30. jan. 2018. Ikke publiceret andre steder)

Systemskiftet


Esben Schjørring og Michael Jannerup: Værdikæmperne. Slaget om danskernes sjæl. VK-regeringerne 2001-2011. Gyldendal, 477 sider

Den 21. november 2001 skrev Kristeligt Dagblad på lederplads om det folketingsvalg, der dagen før havde bragt Anders Fogh Rasmussen til magten: ”Kun i snæver partipolitisk forstand gik Danmark til højre ved gårsdagens valg. Rent ideologisk vil regeringsskiftet først og fremmest kunne ses på den udlændingepolitik, som vil blive ført i landet, og det er et ønske om at se stramninger på dette område, der har fået befolkningen til at skifte regeringen ud. […] Noget systemskifte i dansk politik er der ikke tale om.”
Sådan så og ser Anders Fogh Rasmussen det ikke selv i dag. I forordet til den nye udgave fra sidste år af hans gamle liberale manifest ”Fra socialstat til minimalstat” kalder han selv valget den 20. november 2001 for et systemskifte. Betegnelsen er en reference til regeringsskiftet i 1901, da Venstre for første gang dannede regering og da folketingsparlamentarismen dermed de facto blev indført. Anders Fogh Rasmussen betragter sin egen indsats som tilsvarende historisk.
Spørgsmålet er, hvad der forandrede sig i 2001, og hvad der forblev det samme? Med hvilken ret kan man kalde det et systemskifte? Esben Schjørring og Michael Jannerup har skrevet en grundig og samvittighedsfuld bog om dette spørgsmål. Man behøver ikke være enig i deres konklusion for at anerkende, at de har tilvejebragt et grundlag for en saglig diskussion om spørgsmålet. De tager politik alvorlig ikke blot som en kamp om magten, men som en strid om ideer. Allerede der ligger en del af det svar, som de giver på dette spørgsmål.
Venstre undlod ved valget i 2001 at udfordre velfærdsstaten. Dermed kopierede Anders Fogh den socialdemokratiske valgsejr i 1998, da Poul Nyrup havde vundet på at love at frede efterlønnen.  På det fordelingspolitiske område, der stadig i den politiske tænkning dengang vejede tungest, var der altså tale om kontinuitet. Det forklarer lederskribentens sindsro.
Til gengæld markedsførte Anders Fogh sin regering som et generalopgør med det 20. århundredes politiske tænkning, et værdipolitisk systemskifte. Var det blot en afledningsmanøvre, der dækkede over business-as-usual? I sin biografi om Anders Fogh Rasmussen fra 2013 udnævnte Søren Mørch ham til at være en begavet opportunist, en mand uden andre klippefaste principper end viljen til magt. Schjørring og Jannerup hælder mere til Foghs egen version af historien og ser 2001 som et paradigmeskifte i dansk politik. De tegner portrættet af en ideolog, der dog også forstår at gøre de pragmatiske og taktiske indrømmelser, som er nødvendige i politik.
De peger på, at den forhenværende liberalist Anders Fogh Rasmussen i 2001 havde accepteret socialstaten og dermed forladt sin ungdoms minimalstatsliberalisme. Det var nødvendigt for at vinde valget. Samtidig forandrede han imidlertid også velfærdsstaten. Borgeren skulle ikke længere være skatteyder og klient, men kunde i statens butik. Sådan forskød han – som det hedder med en af bogens mange prægnante formuleringer – liberalismens frihedsbegreb ”fra at være et angreb på velfærdsstaten til at blive dens styringsprincip.”
Men Schjørring og Jannerup peger også på, at der værdipolitisk gør sig en kontinuitet gældende. Den revision af udlændingeloven i 2002, som blev en af regeringen Foghs mærkevarer, skyldtes ikke Dansk Folkepartis indflydelse, mener de. Det meste var fostret i Bertel Haarders integrationsministerium. Opgøret med smagsdommerne og Statens Kunstfond finder de også foregrebet i Anders Foghs tidligere skrifter og taler. Hvorfor de lader EU’s østudvidelse ude af betragtning, henstår uforklaret. Det var dog en af Foghs større bedrifter.
Markant er forfatternes synspunkt, at Foghs tilslutning til den amerikanske invasion af Irak i 2003 skulle være drevet af principper og ideer, som han allerede havde givet udtryk for mange år tidligere. Her er de antagelig ledt på vej af en udgave af Foghs taler, som et par af hans beundrere udgav i 2006. Det var netop formålet med denne udgivelse at imødegå anklagerne mod Fogh om, at han skiftede holdning som andre skiftede skjorter. Det har antagelig præget udvalget og redaktionen af de taler, der er med i bogen.
Schjønning og Jannerup udnævner Fogh til at være af samme type som de neo-conservatives, der var den ideologiske drivkraft bag præsident George W. Bush’ udenrigspolitik. Forfatterne ser det samme værdibaserede verdensbillede bag Foghs første reaktioner på karikaturkrisen. Det ligger imidlertid også på den åbne hånd, at Fogh skiftede standpunkt til en interessebaseret udenrigspolitik ved årsskiftet 2005-2006, da han gav køb på sine principper for at slukke den ildebrand, der havde bredt sig i Mellemøsten. Det hører til bogens mere bemærkelsesværdige passager, at forfatterne faktisk har fået Fogh til i et interview at indrømme, at det også var tilfældet. Det er målt på Foghs egen systemskiftemålestok en slags falliterklæring.
Et andet af de interessante afsnit er der, hvor forfatterne peger på Tøger Seidenfadens ansvar for konfliktens eskalering. Brian Mikkelsen havde talt om en kulturkamp i forbindelse med religion, og det var i Seidenfadens gengivelse blevet til kulturkrig mod muslimske indvandrere. Det blev i Mellemøsten meget let til, at den danske regering havde erklæret krig mod islam, og det var retfærdigvis ikke, hvad Mikkelsen sagde.
Bogen er en samtidshistorisk undersøgelse bygget på journalistisk metode. ”Vi har gennemtrawlet arkiverne”, skriver forfatterne i indledningen, men de er meget karrige med at angive præcist hvilke arkiver det drejer sig om. Intet tyder på, at de har haft systematisk adgang til hidtil utilgængeligt materiale. Det interessante ville naturligvis være at se referaterne fra møderne i Venstres folketingsgruppe eller fra regeringens koordinationsudvalg. Schjørring og Jannerup er oftest henvist til sekundære kilder og sene erindringer. Afgørende steder savner læseren et andet blik end aktørernes egne forsøg på at frisere fortiden, så den ser pæn ud. Det er ofte samtidshistorikerens vilkår. Til gengæld kunne de godt have stillet spørgsmålet om brud eller kontinuitet lidt skarpere.
Det hører som nævnt til Fogh Rasmussen-regeringens egen mytologi, at den repræsenterede et afgørende brud. Det er også rigtigt, for så vidt den kunne føre blokpolitik i kraft af et flertal i Folketinget baseret på et stabilt og troværdigt støtteparti. Deres fælles fjendebillede var ’smagsdommerne’, vel bedst repræsenteret ved akademikerpartiet Det Radikale Venstre, og den liberale indvandrings- og asylpolitik repræsenteret af indvandrerloven af 1983, som ikke mindst de radikale stod bag. Hvad Schjørring og Jannerup underbetoner er, at denne lov allerede fra 1986 var blevet strammet løbende, således at ’systemskiftet’ i 2001 blot fortsatte en tendens, der på dette tidspunkt var 15 år gammel. Det har i 30 år ikke været spørgsmålet, hvor vidt der skal strammes på området, blot hvor meget. På samme måde er forandringen af forholdet mellem borger og stat til en imitation af forholdet mellem en kunde og en serviceudbyder allerede foregrebet i den interne idédebat i Venstre i Henning Christophersens formandstid, orkestreret i Lykketofts tid som finansminister og omkring årtusindskiftet allerede på vej ind i det offentlige i skikkelse af New Public Management.
På det fordelingspolitiske område udpeger forfatterne den unge Fogh Rasmussens liberalisme til at være repræsentativ for klassisk borgerlig politik, og dermed får de Venstres accept af velfærdsstaten i 2001 til at se ud som et alvorligt brud. Men bruddet er ikke partiets. Allerede i løbet af 1960erne opgav Venstre sin modstand mod velfærdsstaten og en øget beskatning. Der har siden været en indre opposition i partiet bestående af økonomiske liberalister som f.eks. den unge Anders Fogh Rasmussen. Og da han opgav sin modstand mod velfærdsstaten, var det altså ikke partiets linje, der blev ændret, men hans egen.
Det spørgsmål, som bogen munder ud i, er naturligvis, hvordan Fogh vandt slaget, men tabte krigen? Hvordan kunne det lade sig gøre for Fogh Rasmussen at redefinere, hvad politik går ud på, men samtidig efterlade sig et parti og en koalitionspartner, der styrtbløder mandater til højre og venstre?
Foghs nederlag som partileder var, at han havde afkoblet værdipolitikken fra den økonomiske politik. Partiet kunne ikke længere rumme den indre økonomisk liberale opposition, som han selv havde været en del af, og dermed ”mistede partiet med tiden også evnen til nytænkning og kapaciteten til at genfortolke det borgerlige projekt i en ny tid og mistede derigennem den ideologiske forbindelse til sin egen historie”, konkluderer Schjønning og Jannerup. Det var naturligvis i begyndelsen Margrethe Vestagers nederlag, fordi Liberal Alliance først og fremmest er en afskalning af De Radikale, men problemet blev i længden Venstres og de konservatives. Tilslutningen til de to partier til sammen er fra 2001 til 2015 faldet fra to femtedele til en fjerdedel af vælgerne. Idé- og værdipolitikken er udliciteret til andre partier, mens den næste Rasmussen i rækken står med det problem, at mens andre kan høste stemmer på at kæmpe om ’danskernes sjæl’, har statsministeren stadig ansvaret for, at Finansloven hænger sammen og kommer i hus. Det kunne det såkaldte systemskifte ikke ændre på. Økonomien forsvinder ikke, bare fordi man holder op med at tale om den.
(Kristeligt Dagblad 16. januar 2018. Bladets rubrik var en anden.)

Mellem regneark og lærerautonomi


Stefan Hermann, Hvor står kampen om dannelsen? Informations Forlag 2016

Denne lille bog er ikke helt så letlæst, som intentionen antagelig har været, men den er til gengæld decideret lettilgængelig i forhold til så meget andet, der er skrevet om dette spørgsmål. Hermann har sans for at anskueliggøre sine pointer. Nogle gange løber hans sproglige kreativitet af med ham, men tonen er urban, hvad man hurtigt lærer at sætte pris på, hvis man bare følger lidt med i debatten om uddannelse i almindelighed og folkeskolen i særdeleshed.

Faktisk handler bogen ikke så meget om dannelse som om netop denne debat. Hermann forsøger at se på denne diskussion udefra og kvalificerer sin egen position ved at definere sig selv som en, der har et ben i hver lejr ”som højskolebarn og DJØF’er, underviser og rektor, kritisk skribent og institutionsstrateg, iagttager og beslutningstager” (s. 10) Det lyder vældig afbalanceret, men nu er ’højskolebarn’ ikke en beskyttet titel, og det virker lidt som om denne selvbetegnelse sammen med et par af de andre er opfundet til lejligheden for at give lidt modvægt til det, der klart vejer tungest på Hermanns CV: Han er cand.scient.pol. og indledte sin karriere i centraladministrationen, inden han overgik til ledelsesstillinger først på et kunstmuseum, dernæst på professionshøjskolen Metropol. Hans troværdighed som en med erfaring som manden på gulvet er spinkel.

Dette forsøg på camouflere, at han selv er part i sagen, er unødvendigt, for han er sådan set ret god til at dele sol og vind lige. Ingen af parterne vil givetvis kunne genkende sig selv i de karikaturer, som han bevidst stiller op. (Der er egentlig tale om weberske idealtyper, altså definitioner, der skal bistå erkendelsen uden at være beskrivelser af faktiske forekommende forhold.) Men altså, så længe begge parter er sure over hans beskrivelse, er der stadig balance i tingene.

Den første type er ’den pædagogisk-konservative kritik’. Den er negativt defineret, forstået på den måde, at modstanden mod noget andet er det forenende princip: ”Fordi den pædagogisk-konservative position definerer sig selv imod, kan den bringe næsten hvad som helst og hvem som helst sammen – næsten når som helst. Her forenes syndikalistiske fagforeningsrepræsentanter, rådssocialister, friskoleliberalister, nye forældreforeninger og hverdagspragmatikere med statistikere, pædagogiske filosoffer og humanistiske forskere med hang til skole, uddannelse og samfund. Genstandene kan være folkeskolereformen, gymnasiereformudspillet, inklusion i folkeskolen, arbejdstidsforhold og besparelser i uddannelsessektoren.” (s. 28)

De forenes i en kritik af bureaukratisering og djøfisering, men savner ifølge Hermann viljen til selvkritik og har derudover et selektivt forhold til viden: ”På den ene side afvises regneark, tabeller over præstationer, nationale test, internationale komparative undersøgelser som PISA; PISA måler jo ikke det rigtige. På den anden side elsker man PISA, når man skal begrunde i Finlands succeser, og ICCS, når de rangerer danske elever i den absolutte top med hensyn til viden om samfund, demokrati mv. […] Man elsker samfundsvidenskab, når den opgør udgifter, der viser, vi bruger mindre end andre på et ærværdigt formål, men hader den, når den gør sig gældende med fordringer om at måle kvalitet eller vise, at andre landes lærere underviser mere.” (s. 31)

Over for står ”Den politisk-administrative pol”. Også denne pol er negativt defineret, forstået på den måde, at den ikke har et positivt defineret formål, men er reaktiv, bundet af et trusselsbillede bestående af globalisering og konkurrenceudsættelse, ”vor tids luskende 1864, altså trusler mod nationens overlevelse og integritet. […] Tabets diskurs modsvares ikke af håbets mobilisering.” (s. 34)

Den politisk-administrative pol gør skolen til et instrument for arbejdsmarkedspolitikken og mistænker skolerne for ikke at gøre, hvad der er deres opgave. På samme måde som den pædagogisk-konservative pol har et selektivt forhold til kvantificering, er den politisk-administrative pol blind for den dannelsesmæssige indebyrd af sin egen tilgang: ”Det er dens fortrængningspunkt, at den ikke kan se, at det har dannelseseffekter, når den betoner, at man skal kunne forsørge sig selv, når den insisterer på, at mennesker skal inkluderes i arbejdslivets fællesskaber”. (s. 40)

For at sikre sig, at skolen opfylder det formål, som den politisk-administrative pol har fastsat, kræver den sin andel af den omsætning af information, som skolen varetager. Skolen skal ikke alene formidle viden til eleverne, men bruger en stadig større del af sine kræfter på at producere ledelsesinformation. Det er et helt centralt begreb i Moderniseringsstyrelsens vokabularium.

Over for dette ledelseskrav står lærernes krav om suverænitet. De forstår sig traditionelt ikke blot som mellemledere, altså som integreret i en magtstruktur, men som suveræne herskere i klasselokalet kun ansvarlige over for fagligheden. Hermanns interessante, diskursanalytiske pointe i den sammenhæng er, at begge parter gør krav på at være konge, men ingen af dem betvivler, at kongemetaforen er bærende for deres rolle. Positionerne frastøder hinanden, men de spejler også hinanden. Hermann foreslår – lidt forkortet – et opgør med enevælden som forbillede for skolepolitikken.

Stefan Hermann har indtaget en central position i uddannelses- og dannelsesdebatten. Han er på papiret prototypen på den DJØF’er, som – med hans egne ord - må bære sit medlemskab af en fagforening som et kainsmærke, men han kan faktisk også hæve sig over sit eget institutionelle standpunkt og sige noget, som hans modstandere bør kunne værdsætte. Det er ikke kun krukkeri, når han kalder sig selv kritisk iagttager. Man kan kun ønske sig, at flere udviser samme ambition og dermed giver den kritiske dialog en håndsrækning.
(Ikke offentliggjort andre steder)